naar top

Openbaar onderzoek over het ontwerp waterbeleidsnota 2020-2025

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma  voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

Deel visie
Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststellen in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekomstige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

Deel waterbeheerkwesties
De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema's die verhinderen dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma  voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogramma informeert u over het voorbereidingsproces en de mogelijkheden tot inspraak.

Hoe kunt u reageren?

Tot en met 18 juni 2019 kan iedereen opmerkingen en adviezen indienen via het digitale inspraakfomulier op www.volvanwater.be of bij het college van burgemeester en schepenen.

Gepubliceerd op woensdag 19 december 2018

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 66
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina