naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Hoornstraat 35A

Het college heeft akte genomen van de melding van Antoine Wijffels voor stedenbouwkundige handelingen, nl. het bouwen van een veranda.

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een veranda. 

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Hoornstraat 35A in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie B, deel van nr. 615h.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 december 2018 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 24 december 2018. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op maandag 24 december 2018