naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Stakendijke

Het college heeft akte genomen van de melding van Pieter Laloo voor Tijdelijke Handelsvereniging Willaert - Gate voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling. Tijdens de archeologische opgraving werden diverse middeleeuwse waterputten ontdekt. Deze moeten nu begin 2019 verder onderzocht worden. Dit kan enkel door bronbemaling rond elke put. In totaal gaat het om 14 waterputten waar rond telkens een kader (10 m bij 10 m) bronbemaling wordt geplaatst met filters tot 3 m diepte. Er zullen maximaal 3 kaders gelijktijdig bemaald worden. Per waterput wordt ongeveer 10 dagen bemaald. De pompen worden verplaatst nadat de warmtepompen afgewerkt en terug gedempt werden. Het water wordt geloosd via uitgegraven kanaaltje naar bestaande beek.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw Bronbemaling, maximaal 30 000 m³ per jaar

- tijdelijke bemaling tot 3 m diepte voor een archeologisch onderzoek van 14 waterputten

4000 m³/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Stakendijke in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie C, nrs. 885c, 849a, 887c, 873b, 1002g, 856l, 872, 1005a, 869c2, 848, 871, 870e.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 januari 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 17 januari 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 17 januari 2019