naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gezocht: kandidaten voor de Gemeentelijke commisie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Voor de samenstelling van de Gecoro voor ede periode 2019-2024 is het stadsbestuur op zoek naar kandidaten. De raad bestaat uit 9 tot 13 leden onderverdeeld in verschillende categorieën. Kandidaturen moeten uiterlijk op 5 april naar het stadsbestuur zijn verzonden.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, of kortweg Gecoro, geeft advies aan het stadsbestuur over ruimtelijke beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Verder kan de Gecoro ook advies geven over vergunningsaanvragen en, in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. De Gecoro geeft advies op verzoek van het stadsbestuur maar kan dat ook op eigen initiatief.

De Damse Gecoro heeft 9 tot 13 leden. Minstens een vierde van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van volgende maatschappelijke geledingen binnen de gemeente : milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

Voelt u zich geroepen om deel uit te maken van deze adviesraad? Bent u beroepshalve of door interesse deskundige en bekleedt u geen politiek mandaat, dan kan kunt u zich kandidaat stellen.

De kandidaten voor vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten door de vereniging voorgedragen worden.

Zend uiterlijk op 5 april 2019 de kandidatuur naar grondgebiedszaken@damme.be of Stad Damme, College van burgemeester en schepenen, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. 

Wat verwachten we van kandidaat-deskundigen? Uw naam en adres, e-mailadres, een beknopte motivatie en opgave van de deskundigheid.

 
Gepubliceerd op donderdag 07 februari 2019