naar top

Bekendmaking meldingsakte St. Jacobsstraat 6

Het college heeft akte genomen van de melding van Jurgen Proot voor Algemene Bouwonderneming Proot - Roels voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bemaling.

Kort omschreven gaat het over een bemaling voor het maken van putfunderingen voor de bouw van een woning. De filters worden geplaatst vanaf het maaiveld tot een diepte van 4 m.

Het bemalingswater wordt afgevoerd naar de vijver.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a Bronbemaling, maximaal 30.000 m3 per jaar Bronbemaling voor maken putfunderingen

 

1458,71m³/jaar,

97,25 m³/dag

15 dagen

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: St. Jacobsstraat 6 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 4, sectie B, nrs. 152d en 166l.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 februari 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 26 februari 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019