naar top

Bekendmaking meldingsakte Vissersstraat

Het college heeft akte genomen van de melding van Peter De Smet voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling in functie van een grondwaterverlaging voor de aanleg riolering openbare weg. Er wordt gepompt op 4,5 m diepte om een grondwaterverlaging te bekomen van 4,8 m. 

De aanvrager wil het onttrokken water lozen in de riolering.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

 Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling voor de aanleg riolering openbare weg, diepte 4,5 m, filterputten om de 5m.

 

3500 m³/jaar,

240 m³/dag

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Vissersstraat in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, nrs. 204N, 537E, 209G, 204M en 205F.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 5 maart 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 14 maart 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 14 maart 2019