naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Weststraat 30B

Het college heeft akte genomen van de melding van Bouwonderneming Van Kerrebroeck voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling in functie van een grondwaterverlaging van 3,4 m voor de aanleg van een regenwaterput via 16 putten.  Er wordt een put gegraven van 5 m diepte. De watervoerende laag is het Quartaire Aquifersysteem.

De aanvrager wil het onttrokken water lozen in de riolering.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

 Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling voor de aanleg regenwaterput tot diepte 5 m, grondwaterverlaging tot 3,4 m

 

7200 m³/jaar, 240 m³/dag, 10 m³/u gedurende 30 dagen

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Weststraat 30B in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie D, nr. 1032b.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21 maart 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019