naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Vierscharestraat 45

Het college heeft akte genomen van de melding van Thomas Dumon voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad, een regenwaterput en een septische put. Voor het zwembad zijn er circa 15 filters voorzien van 4m diepte, zuigerpomp cap 45m³/uur met elec motor 4kw 3x220/380V met debietmeter. Voor de regenwaterput en septic zijn er 12 filter voorzien van 5m diepte, zuigerpomp cap 45m³/uur met elec motor 4kw 3x220/380V met debietmeter.

De watervoerende laag is het Quartaire Aquifersysteem HCOV 0100.

De aanvrager wil het onttrokken water lozen in de naastgelegen gracht.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

 Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling met filters van 4 m diepte, grondwaterverlaging tot 2 m

 

20000 m³/jaar, 1000 m³/dag, gedurende 28 dagen

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Vierscharestraat 45 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie A, nr. 451a.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 maart 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21 maart 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019