naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Kerkstraat 77

Het college heeft akte genomen van de melding van Dirk Dobbelaere voor het verbouwen van een keuken.

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een keuken.

De gemelde handeling wordt uitgevoerd op volgend adres: Kerkstraat 77 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie C, nr. 541a.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 maart 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 2 april 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 02 april 2019