naar top

Bekendmaking onteigeningsmachtiging Kwartier 51 (kazerne Sijsele)

De Vlaamse minister heeft de WVI gemachtigd om over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de terreinen voor het Kwartier 51 of de legerkazerne in Sijsele.

Bij besluit van 28 maart 2019 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, wordt de West-Vlaamse Intercommunale, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge, ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen, gelegen te Damme, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan, 7de afdeling, sectie C, nrs. 778C3, 758E, 759C en 760F, met een totale oppervlakte van 206.259 m², met het oog op de realisatie van het RUP ‘Reconversie Kazerne Sijsele’. Het betreft de verwerving waartoe de gemeenteraad van Damme definitief heeft besloten op 24 mei 2018.

Het volledige dossier dat geleid heeft tot voornoemd besluit ligt ter inzage in de burelen van WVI, Baron Ruzettelaan 35 te 8310 Assebroek (Brugge) van woensdag 17 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019, en dit elke werkdag (m.u.v. 22 april en 1 mei) van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.

 
Gepubliceerd op dinsdag 09 april 2019
luchtfoto kazerne Sijsele

Openingsuren & contact

Dienst Grondgebiedszaken

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 68
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina