naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Hoekestraat 23

Het college heeft akte genomen van de melding van de heer en mevrouw Calleeuw-Blieck voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor het uitgraven van een bouwput voor het plaatsen van twee regenwaterputten.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor het uitgraven van een bouwput voor het plaatsen van twee regenwaterputten.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar

- tijdelijke bemaling voor bouwput, gedurende 30 dagen, 222,15 m³/dag, 6664,46 m³/jaar

6664,46 m³/jaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 9 april 2019 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Hoekestraat 23 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie B, nr. 274m2.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 18 april 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 18 april 2019