naar top

Bekendmaking meldingsakte Vivensteenweg 12

Het college heeft akte genomen van de melding van Koenraad Van Daele voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. het houden van 8 volwassen honden.

Kort omschreven gaat het over het houden van 8 volwassen honden. Het zijn asieldieren. Eens de honden van ouderdom of ziekte sterven worden ze niet vervangen. De honden lopen niet buiten indien er geen begeleiding/controle is.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
9.9.1. nieuw Honden: inrichtingen waar honden worden gehouden: 5 tot en met 10 volwassen dieren Maximaal 8 honden voor hobby


Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 april 2019 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Vivensteenweg 12 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie C, nrs. 484k en 484n.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 2 mei 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 02 mei 2019