naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Spegelsweg 1

Het college heeft akte genomen van de melding van Bouwonderneming Van Kerrebroeck voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor onderschoeiingswerken en voor het plaatsen van een IBA.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor onderschoeiingswerken en voor het plaatsen van een IBA. De afpompdiepte is 3,5 m. Watervoerende laag: HCOV 0100 (volgens aanvrager). Volgens de aanvrager zal de bemaling van korte duur zijn wegens goed doorlatende grondlagen en worden er bijgevolg geen zettingen verwacht. De aanvrager wil lozen in de gracht.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling voor onderschoeiingswerken en put, gedurende 2 maanden, 216 m³/dag, 12960 m³/jaar
12960 m³/jaar


Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 april 2019 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Schammolenstraat 9, 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A nr. 227w2.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 2 mei 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 02 mei 2019