naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Heernisstraat 4

Het college heeft akte genomen van de melding van Inge Taymans voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor het plaatsen van een ter plaatse gestorte betonkelder.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor het plaatsen van een ter plaatse gestorte betonkelder. De putten hebben een maximale diepte van 2,95 meter voor de verlaging van het grondwaterpeil van 3,1 meter. Watervoerende laag: HCOV 0100(volgens aanvrager). De aanvrager wil lozen in de gracht langs de straatkant.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling voor bouwput, gedurende 30 dagen, 100 m³/dag, 10000 m³/jaar
10000 m³/jaar


Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 mei 2019 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Heernisstraat 4, 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A nr. 454d.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21 mei 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 21 mei 2019