naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking meldingsakte Oostkerkestraat 1

Het college heeft akte genomen van de melding van Bouwonderneming J. Proot voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder. De dimensies van de bouwput zijn 13,5 m x 11 m x 3,25 m diep. Het te bereiken waterpeil is 3,75 m-mv, 50 cm onder de bouwput. De aanvrager wil lozen in de openbare riolering.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling voor bouwput, gedurende 60 dagen, 117 m³/dag, 7022,84 m³/jaar
7022,84 m³/jaar


Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 mei 2019 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Oostkerkestraat 1, 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 4, sectie B nrs. 94e, 95e en 97.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 23 mei 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019