naar top

Bekendmaking meldingsakte Bruggesteenweg 14

Het college heeft akte genomen van de melding van Joachim Coens voor het wijzigen van garage tot berging, bijkeuken en sanitair.

Kort omschreven gaat het over het wijzigen van garage tot berging, bijkeuken en sanitair.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 11 juni 2019 akte genomen van de melding.De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Bruggesteenweg 14, 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie D nr. 261d2.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 24 juni 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 21 juni 2019