naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning E34 - Respaigneleendreef - Nonnendijk

De deputatie heeft op 20 juni 2019 de omgevingsvergunning geweigerd aan N.V. Aspiravi voor het bouwen en exploiteren van 3 windturbines met bijhorende werkvlakken, meddenspanningscabines, kabel en inbuizingen waterlopen

N.V. Aspiravi heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag betreft:

  • Stedenbouwkundige handelingen: bouwen van 3 windturbines met bijhorende werkvlakken, middenspanningscabines, kabel en inbuizingen waterlopen;
  • Exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het exploiteren van een windmolenpark met 3 windturbines

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen langs de E34 - Respaigneleendreef - Nonnendijk, kadastraal bekend: afdeling 5, sectie D nrs. 345a, 361, 362, 363, 364, 366a, 390, 393, 394, 398, 400, 401a, 402, 403a, 437/2b, 437b, 459b en afdeling 6, sectie B nrs. 717g, 719, 720, 721, 722, 725, 726, 727, 728, 734, 735, 736.

De deputatie heeft op 20 juni 2019 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 4 juli 2019 tot en met 2 augustus 2019 ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
- digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be);
- per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 3 juli 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
- het college van burgemeester en schepenen van stad Damme, Vissersstraat 2A in 8340 Damme.
- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge).

Het beroepschrift bevat:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: 2019006265;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning 2019006265” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gepubliceerd op woensdag 03 juli 2019