naar top

Bekendmaking meldingsakte Eienbroekstraat 26

Het college heeft akte genomen van de melding van Jurgen Vankersschaever voor een bemaling voor aanleg van 4 regenwaterputten.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling in functie van de aanleg van 4 regenwaterputten.

De gemelde handeling wordt uitgevoerd op volgend adres: Eienbroekstraat 26 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie B, nr. 74c en 75e.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 25 juni 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 4 april 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 09 april 2019