naar top

Brede weersverzekering

De regering bekrachtigde op 5 april 2019 het “Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse gewest”. Dit betekent dat de brede weersverzekering op 1 januari 2020 van start gaat.

Aanleiding

De extreme klimatologische omstandigheden van de laatste jaren zorgden ervoor dat steeds meer landbouwers een beroep deden op het Landbouwrampenfonds. Omdat schade door extreme weersomstandigheden niet kan ingeschat worden, kan dus niet op voorhand begroot worden hoeveel middelen er nodig zijn voor de uitbetaling van vergoedingen. Een andere regeling van de schadevergoeding drong zich dus op.

Brede weersverzekering

Deze nieuwe regeling heet de “gesubsidieerde brede weersverzekering” die vanaf 1 januari 2020 van start gaat. De brede weersverzekering is een privéverzekering waarbij men op jaarbasis verzekerd is. Wie de verzekering afsluit kan schadevergoeding krijgen wanneer aan de polisvoorwaarden voldaan is. Net zoals bij andere privéverzekeringen zullen deze voorwaarden verschillen tussen de verzekeraars onderling. Veel zal daarbij afhangen van de teelt, het soort grond, de regio, het minimum percentage aan schade, de hoeveelheid neerslag(tekort), … Ook de te betalen premie zal verschillen. En ondernemers kunnen verplicht worden zelf ook maatregelen te nemen. Denk maar aan watertoevoer voorzien bij droogte en draineren bij wateroverlast. Wat blijft zijn de uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor men een beroep moet doen op de verzekering. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk welke voorwaarden precies zullen gesteld worden.

Vlaams Rampenfonds

Het wettelijk kader van de brede weersverzekering wordt vastgelegd in het “Decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest” van 5 april 2019. In dit nieuwe decreet worden het Landbouwrampenfonds en het Algemeen Rampenfonds vanaf 1 januari 2020 samengevoegd tot het Vlaams Rampenfonds. In het decreet wordt duidelijk omschreven wat een ramp is, welke natuurverschijnselen een uitzonderlijk karakter hebben en welke ongunstige weersomstandigheden met een natuurramp kunnen gelijkgesteld worden. Schadelijders zullen nog steeds recht hebben op een tegemoetkoming wanneer de schade het gevolg is van een erkende ramp. Het nieuwe fonds zal op termijn evenwel niet meer tussenkomen voor schade aan goederen die kunnen verzekerd worden.

Premiesubsidie en tegemoetkoming

Omdat een nieuw verzekeringssysteem moet groeien en de polissen betaalbaar moeten zijn, voorziet de regering in een overgangsperiode. Enerzijds wordt er voorzien in een gegarandeerde premiesubsidie, anderzijds zal er nog een gedeeltelijke vergoeding zijn voor schade aan teelten die niet verzekerd werden maar wel verzekerd konden worden. In die overgangsperiode wordt de tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds systematisch afgebouwd. De erkende gesubsidieerde verzekeringen zullen na 30 september 2019 bekend gemaakt worden op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Zo hebt u voldoende tijd om een verzekeraar te kiezen en een polis af te sluiten.

Premiesubsidie

De overheid stimuleert telers om snel in het nieuw systeem in te stappen door een gegarandeerde premiesubsidie te voorzien. Wie tijdens de eerste drie jaar instapt in een erkende brede verzekeringspolis, kan tot en met 2026 tot 65% van de premie terugbetaald krijgen.

U zult deze subsidie kunnen aanvragen via een apart onderdeel binnen uw verzamelaanvraag door op te geven bij welke verzekeraar, voor welke teelten en voor welke percelen u een verzekering afsloot.

Tegemoetkomingen

Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024 is er bovendien nog een gedeeltelijke schadevergoeding mogelijk voor teelten die niet verzekerd werden, alhoewel deze verzekerd konden worden door de brede weersverzekering. Voorwaarde is dat een deel van de gewassen wel verzekerd werd. Hoe groter het verzekerde gedeelte, hoe hoger de tussenkomst voor de niet verzekerde teelten. De percentages worden jaarlijks verlaagd volgens een uitdoofsysteem.

Wat in 2019?

Het nieuwe decreet treedt in werking op 1 januari 2020. Dit betekent dat voor 2019 alles blijft zoals het was. De schattingscommissie landbouwschade blijft dit jaar nog actief. Wanneer u landbouwschade zou lijden, moet u dus nog steeds zoals voorheen een aangifte doen om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding. Dit kan met het formulier “aangifte landbouwschade” dat beschikbaar is bij het item “Schadevergoeding bij een landbouwramp” op onze stadswebsite www.damme.be. Met het rampjaar 2018 nog fris in ons geheugen, kruisen we evenwel onze vingers voor een voorspoedig landbouwjaar.

 

Gepubliceerd op dinsdag 16 juli 2019