naar top

Bekendmaking meldingsakte Bradericplein 17 - 19

Het college heeft akte genomen van de melding van Frederik Peelman voor een bronbemaling in functie van de aansluiting op de riolering.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling in functie van de aansluiting op de riolering.

De gemelde handeling wordt uitgevoerd op openbaar domein, ter hoogte van 
 Bradericplein 17 -19 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juli 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 6 augustus 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op maandag 05 augustus 2019