naar top

Bekendmaking meldingsakte Waterhoek 2

Het college heeft akte genomen van de melding van Stiltehoeve vzw voor de overdracht van de vergunning van een warmtepomp.

Kort omschreven gaat het over de overdracht van de vergunning van een warmtepomp.

De gemelde handeling wordt uitgevoerd op volgend adres, Waterhoek 2 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, perceelnummers 304, 307f, 309f, 311e, 310a.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juli 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 6 augustus 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op maandag 05 augustus 2019