naar top

Bekendmaking meldingsakte Vredestraat 15

Het college heeft akte genomen van de melding van Christof Doens voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. het plaatsen van een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over een bovengrondse propaangastank gelegen op meer dan 10 meter van de woning, op 10 m van de westelijke perceelgrens en op 19,5 m van de noordoostelijke perceelsgrens (landbouwgebouw).

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1 nieuw opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter: Bovengrondse propaangastank 1600 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Vredestraat 15 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 5, sectie C, nr. 48a.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 augustus 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 22 augustus 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 22 augustus 2019