naar top

Bekendmaking meldingsakte Moerkerkesteenweg 8

Het college heeft akte genomen van de melding van Wase Wegenbouw voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor de aansluiting van de woning op de riolering.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor de aansluiting van de woning op de riolering. Er zullen rioleringsbuizen onder het beekje gelegd worden en daarom is droogzuiging noodzakelijk. De bemaling gebeurt via 6 putten met een zelfaanzuigende piston pomp. De putten hebben een maximale diepte van 6 meter voor de verlaging van het grondwaterpeil van 5 meter. Om de 2 à 3 m (naargelang het uitkomt) wordt er een verticale filter geboord door middel van waterkracht. Watervoerende laag: HCOV_0000. De aanvrager wil lozen in de gracht.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar
- tijdelijke bemaling voor uitvoeren rioleringswerken,  gedurende 14 dagen, 9 m³/dag, 3024 m³/jaar

3024 m³/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Moerkerkesteenweg 8 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 2, sectie A, nr. 401f.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 september 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 19 september 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 20 september 2019