naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vossenberg, Rijckeveldestraat, Zwinstraat en Bruggesteenweg

De Vlaamse Regering, de gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 17 september 2019 de omgevingsvergunning verleend aan Elia Asset voor de aanleg van een nieuwe dubbele ondergrondse kabelverbinding 36kV Brugge Nijverheid - Sijsele

Elia Asset heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag betreft de aanleg van een nieuwe dubbele ondergrondse kabelverbinding 36kV Brugge Nijverheid - Sijsele.

De aanvraag heeft betrekking op percelen gelegen in de Vossenberg 2, 4, 6, 8, 10, 12 – Rijckeveldestraat 3 – Zwinstraat 79 – Bruggesteenweg 24.
Voor grondgebied Damme betreffen het volgende kadastrale percelen:
Afdeling 7, Sectie C, Perceelnr(s) 631c, 489z2, 628b, 707a, 625b, 626c, 630c, 627b, 706c, 494n, 708a;
Afdeling 7, Sectie D, Perceelnr(s) 251x, 238r3, 292l, 271y, 256k, 238s3, 253c, 250v, 252r, 256h, 238t2, 256e, 255f, 251t.

De Vlaamse Regering heeft op 17 september 2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 24 september 2019 tot 6 november 2019 ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot shorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Dien het verzoekschrift van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 23 september 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- de aanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
- het Vlaamse Gewest, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Het beroepschrift bevat:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  • (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  • het voorwerp van het beroep;
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  • een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het tolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op maandag 23 september 2019