naar top

Bekendmaking meldingsakte Westkapellesteenweg 8

Het college heeft akte genomen van de melding van Antragaz Belgium namens de heer Patrick Gobert voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een ondergronds propaangastank gelegen op 3 meter van de woning en op 3 m van de westelijke perceelgrens.

Kort omschreven gaat het over een ondergronds propaangastank gelegen op 3 meter van de woning en op 3 m van de westelijke perceelgrens.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1 nieuw

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter.

Ondergrondse propaangastank.

2400 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Westkapellesteenweg 8 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie A, nr. 405b.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 oktober 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21 oktober 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019