naar top

Bekendmaking meldingsakte Stakendijke 13

Het college heeft akte genomen van de melding van Viktor Slabbinck voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor ontgraving bouwput zwembad.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor ontgraving bouwput zwembad.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar

- tijdelijke bemaling voor bouwput, gedurende 15 dagen, 180,15 m³/dag, 2522,1 m³/jaar

2522,1 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Stakendijke 13 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie C, nr. 805d.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 november 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 21 november 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 21 november 2019