naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Canadastsraat 6

De deputatie heeft op 14 november 2019 de omgevingsvergunning verleend aan Jesja Vanbrabant en Julie Van Opstal voor bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw

Jesaja Vanbrabant en Julie Van Opstal hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen in de Canadastraat 6, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, deel van perceelnummer 653l.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 16 juli 2019 de omgevingsvergunning verleend. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 14 november 2019 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de dienst grondgebiedszaken in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst voor de Bestuurrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 20 november 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • - de deputatie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
  • - de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • * 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • * 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op woensdag 20 november 2019