naar top

Bekendmaking meldingsakte Waterhoek 1

Het college heeft akte genomen van de melding van Dirk Demaecker voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. het plaatsen van een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een bovengrondse propaangastank. De gastank staat in de tuin.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1 nieuw

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter.

Bovengrondse propaangastank.

1600 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Waterhoek 1 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, nr. 72A.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24 december 2019 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 31 december 2019. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op maandag 30 december 2019