naar top

Brede weersverzekering - update

Vanaf 2020 is de wetgeving in verband met (landbouw)rampen grondig gewijzigd. Dit betekent dat u best een verzekering afsluit om u te wapenen tegen landbouwschade. De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie die tijdig moet aangevraagd worden. We herhalen graag de belangrijkste punten.

Brede weersverzekering

De brede weersverzekering is een privéverzekering waarbij ondernemers met open teelten zoals akkerbouw of fruitteelt zich op jaarbasis verzekeren tegen schade door extreme of ongunstige weersomstandigheden. Een erkende weersverzekering dekt minstens storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Wie de verzekering afsluit kan schadevergoeding krijgen wanneer aan de polisvoorwaarden voldaan is. De afhandeling van de schade zal gebeuren volgens deze voorwaarden.

Premiesubsidie

Wanneer u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering afsluit, dan kunt u jaarlijks tot en met 2022 een subsidie ontvangen en 65% van uw verzekeringspremie terugbetaald krijgen. Na 2022 hangt de subsidie af van het areaal dat u verzekerde in de periode 2020-2022. De premie moet jaarlijks volledig betaald zijn voor 30 september.

U vraagt de subsidie aan via uw verzamelaanvraag van het betrokken teeltseizoen. En dat is dus uiterlijk 30 april. De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag. Daar geeft u alle verzekerde percelen door en geeft u ook toestemming aan het Departement Landbouw en Visserij om bepaalde gegevens rechtstreeks bij uw verzekeraar op te vragen.

Verzekeraars en aandachtspunten

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u een erkende brede weersverzekering afsluiten. U kunt de lijst met erkende verzekeraars opvragen op de website van het Departement Landbouw en Visserij. Deze lijst kan jaarlijks aangepast worden.

Bij het afsluiten van een verzekering moet u met heel wat punten rekening houden. Net zoals bij andere privéverzekeringen zullen de voorwaarden verschillen tussen de verzekeraars onderling. Veel zal daarbij afhangen van de teelt, het soort grond, de regio, het minimum percentage aan schade, de hoeveelheid neerslag(tekort), … Ook de te betalen premie, het eigen risico en het bedrag van de tussenkomst zullen verschillen. En ondernemers kunnen verplicht worden zelf ook maatregelen te nemen. Denk maar aan watertoevoer voorzien bij droogte en draineren bij wateroverlast. Op de website van het Departement Landbouw en Visserij vindt u een lijst met aandachtspunten. Kijk deze zeker ook eens na voor u een beslissing neemt.

Tegemoetkomingen uit Rampenfonds

De overheid kan bepaalde gebeurtenissen nog steeds erkennen als ramp. Is dit het geval en hebt u schade geleden, dan zult u in eerste instantie een beroep moeten doen op de brede weersverzekering die u afsloot. Teelten die u niet verzekerde alhoewel ze verzekerd konden worden, zullen tussen 1 januari 2020 en 31 december 2024 nog in aanmerking komen voor tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds op voorwaarde dat u minstens 25% van uw bedrijfsareaal verzekerde. Het is dus zeer belangrijk dat u een brede weersverzekering afsluit.

Info

U vindt meer informatie op volgende websites:

Gepubliceerd op zondag 19 januari 2020
Brede weersverzekering

Openingsuren & contact

Snelloket

adres
Vissersstraat 2A8340 Moerkerke (Damme)
Tel.
050 28 87 30

Lees meer artikels over

Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina