naar top

Bekendmaking meldingsakte Hovingenlaan 1A

Het college heeft akte genomen van de melding van Andy Cocquyt voor Nico Van Poucke voor een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar

- tijdelijke bemaling voor bouwput, gedurende 10 dagen,
  8 m³/uur, 1920 m³/jaar

1920 m3/jaar

De gemelde handeling wordt uitgevoerd op een terrein, gelegen Hovingenlaan 1A in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie D, perceelnr. 3m53.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 maart 2020 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 26 maart 2020. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020