naar top

COVID-19 - VLIF-waarborgregeling

Land- en tuinbouwers die ten gevolge van de COVID-19-crisis te kampen hebben met financiële problemen kunnen rekenen op VLIF steun.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Bij uitzonderlijke gebeurtenissen kan de Vlaamse overheid beslissen om tijdelijke maatregelen te activeren om de landbouwsector extra te ondersteunen. Ze doet dit via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Bedrijven die ten gevolge van de Corona-crisis te kampen hebben met financiële problemen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een waarborgregeling.

Voorwaarden VLIF-steun

Wanneer u van de waarborg wilt genieten, moet u uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U bent land- of tuinbouwer met lopende VLIF-steundossiers of u exploiteert een land- en tuinbouwbedrijf dat een brutobedrijfsresultaat van minimum 40 000 euro per bedrijfsleider aantoont.
  • Uw bedrijf verkeert niet in financiële moeilijkheden.
  • De productierisico’s zijn te uwen laste. Het aangaan van een prijsgarantiecontract wordt aanvaard.
  • U wil uw bedrijf gedurende de waarborgperiode zelf verder uitbaten.
  • U vraagt uw erkende kredietinstelling om een financiële analyse van uw bedrijf voor te leggen.
  • U ondertekent de de-minimisverklaring.
  • U motiveert de gevolgen van de Corona-crisis op uw bedrijfsvoering.

U kunt meer informatie over deze voorwaarden lezen op de website van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid via deze link.

Looptijd en plafond

De waarborg geldt voor 3 jaar en de maximale looptijd van de kredieten is 7 jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het kredietbedrag met een plafond van 20 000 euro.

Aanvragen

Uw erkende kredietinstelling kan tot en met 30 september 2020 de waarborgvraag via VLIF-volmacht indienen via het e-loket van het Departement Visserij en Landbouw van de Vlaamse overheid.

Meer info

U vindt meer informatie op de website van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij of via deze link.

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020