naar top

Bekendmaking meldingsakte Antwerpse Heirweg 49

Het college heeft akte genomen van de melding van Cecile Longueville voor Longueville Kinders voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. het plaatsen van een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een bovengrondse propaangastank. Er wordt een verlenging aangevraagd van de in 1977 toegekende vergunning voor het gebruik van een propaangastank.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1 nieuw

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter.

Bovengrondse propaangastank.

1000 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Antwerpse Heirweg 49 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie B, nr. 32G.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2020 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 13 juli 2020. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 07 juli 2020