naar top

Bekendmaking meldingsakte Veldhoekstraat 7

Het college heeft akte genomen van de melding van Cyriel en Annie Buysse-T’Jampens voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over de expolitatie van een bovengrondse propaangastank voor verwarming van de woning. Er wordt een nieuwe melding gedaan omdat de in 1981 toegekende vergunning voor het gebruik van een propaangastank, is vervallen.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1 nieuw

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter.

Bovengrondse propaangastank.

1000 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Veldhoekstraat 7 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie B, nr. 375f.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juli 2020 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 17 juli 2020. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 17 juli 2020