naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning wijzigen van vegetatie bij ruimingswerken aan waterlopen gelegen te Damme

De Deputatie heeft op 2 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend aan de Oostkustpolder voor het wijzigen van vegetatie bij ruimingswerken aan waterlopen gelegen te Brugge, Damme, Oostkamp, Beernem en Knokke.

De Oostkustpolder heeft een aanvraag ingediend voor vegetatiewijzigingen.

De aanvraag betreft het wijzigen van vegetatie bij ruimingswerken aan waterlopen gelegen te Brugge, Damme, Oostkamp, Beernem en Knokke.

De aanvraag heeft betrekking op de waterlopen WH 7.4., WH.7.6., WH.7.6.1., WH.8.1.2., WH.8.1.2.1., WH.8.1.2.A., WH.10.2.1., WH.10.2.1.1., WH.12.12., WH.10.11.9. gelegen in Damme.

De Deputatie heeft op 2 juli 2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 21 juli 2020 tot 19 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving van de Stad Damme, op volgend adres: Vissersstraat 2A te 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020024124' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

 • bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be), of
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
  Departement omgeving
  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 20 juli 2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen van Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.
 • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge). 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende OMV referentie: 2020024124;
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (2020024124)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gepubliceerd op maandag 20 juli 2020