naar top

Bekendmaking meldingsakte Kaleshoek 4

Het college heeft akte genomen van de melding van Marie-Claude Verhaeghe de Naeyer voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor het plaatsen van een kelder.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar

- tijdelijke bemaling voor bouwput, gedurende 75 dagen, 108 m³/dag, 8100 m³/jaar

8100 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Kaleshoek 4 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 5, sectie B, nrs. 755c, 756m, 758g.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 oktober 2020 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 22 oktober 2020. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 22 oktober 2020