naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Zomerstraat-West 4

De deputatie heeft op 29 oktober 2020 de omgevingsvergunning verleend aan Gino Van Belleghem voor de aanleg van een sleufsilo, plaatsing van een mestsilo, regularisatie en aanleg betonverharding en uitbreiding van de exploitatie door uitbreiding mestopslag en groenvoederopslag.

Gino Van Belleghem heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Zomerstraat-West 4, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie C, perceelnummers 603a, 606t, 615a.

De Deputatie heeft op 29 oktober 2020 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing is van 10 november 2020 tot en met 9 december 2020 ter inzage

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • via het online omgevingsloket;
 • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan

  DEPARTEMENT OMGEVING

  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8

  1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 9 november 2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

 • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
 • het college van burgemeester en schepenen van Damme, Vissersstraat 2a, 8340 Damme.
 • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III Laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge). 

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

 • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
 • de volgende referentie: (eventueel OMV_ nummer);
 • de redenen waarom u beroep aantekent;
 • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
 • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_ nummer)” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Gepubliceerd op maandag 09 november 2020