naar top

Bekendmaking meldingsakte Molentje 3

Het college heeft akte genomen van de melding van Katrien Van de Woestyne voor Hendrik Vertriest voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over een bovengrondse propaangastank.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1. nieuw

opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en  met 3000 liter: Ondergrondse propaangastank 1000 l

1000 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Molentje 3 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, nr. 666k.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 december 2020 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020158501' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 31 december 2020. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 31 december 2020