naar top

Bekendmaking meldingsakte Koolkerkesteenweg 62

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Benedict Moerman voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een ondergrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over een ondergrondse propaangastank.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1. nieuw

opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en  met 3000 liter: Ondergrondse propaangastank 

2400 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Koolkerkesteenweg 62 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie D, nr. 382p.

De omgevingsambtenaar heeft op 8 januari 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020174014' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 14 januari 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021