naar top

Bekendmaking meldingsakte Zwinstraat 87

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Kenneth Van Hulle van bouwonderneming Van Hulle voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor fundering en regenput.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor fundering en regenput.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar 

- tijdelijke bemaling voor bouwput,  gedurende 1 week, 100 m³/dag, 10000 m³/jaar 

10000 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Zwinstraat 87 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie D, nr. 299p.

De omgevingsambtenaar heeft op 18 februari 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021026521' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 23 februari 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 23 februari 2021