naar top

Bekendmaking meldingsakte Ten Doelestraat 1

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Alain Reubens voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bovengrondse propaangastank.

Kort omschreven gaat het over een bovengrondse propaangastank

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
17.1.2.2.1. nieuw opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en  met 3000 liter: bovengrondse propaangastank

1600 liter

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Ten Doelestraat 1 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie A, nr. 291e.

De omgevingsambtenaar heeft op 30 maart 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021045227' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 2 april 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op vrijdag 02 april 2021