naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Gentse Steenweg 97

De deputatie heeft op 25 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend aan de heer en mevrouw Braems – Van Rooij voor het slopen van een eengezinswoning met bijgebouwen en bouwen nieuwe woning.

De heer en mevrouw Braems – Van Rooij hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Gentse Steenweg 97, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie B, perceelnummer 535n.

De deputatie heeft op 25 maart 2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing is van 7 april 2021 tot en met 22 mei 2021 ter inzage

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen 45 dagen die ingaan op 6 april 2021. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing;
  • de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
*  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
*  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op dinsdag 06 april 2021