naar top

Bekendmaking meldingsakte Stakendijke

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van Devagro voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. een bronbemaling voor rioleringswerken.

Kort omschreven gaat het over een bronbemaling voor rioleringswerken.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
53.2.2.a nieuw

Bronbemaling, maximaal 30.000 m³ per jaar 

- tijdelijke bemaling voor bouwput,  gedurende 3 maand, 240 m³/dag, 21600 m³/jaar 

21600 m3/jaar

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op terreinen, gelegen te Stakendijke in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie C, nrs. 846l, 847c, 848, 849a, 856l, 869c2, 870e, 871, 872, 873b, 885d, 887c, 1005a, 1133b en 1133c.

De omgevingsambtenaar heeft op 20 april 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021058630' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 27 april 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op dinsdag 27 april 2021