naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Westkapellesteenweg 2

Departement Omgeving heeft op 27 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend aan Nicolas Giraldo en Tanja Plaiy voor het bouwen van een brug over een waterloop.

Nicolas Giraldo en Tanja Plaiy hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Westkapellesteenweg 2, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie B, perceelnummers 66/2A, 62/2B, en sectie A, perceelnummer 410F.

Departement Omgeving heeft op 27 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing is van 2 juni 2021 tot en met 16 juli 2021 ter inzage

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • via het online omgevingsloket;
  • per aangetekende brief of via tegen ontvangstbewijs aan
    Raad voor Vergunningsbetwistingen
    p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
    Koning Albert II-laan 35 bus 81
    1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid per beveligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres:
BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op dinsdag 01 juni 2021