naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoornstraat 77

De deputatie heeft op 20 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend aan Paul Schutyser, Sofie Schutyser, Wim Schutyser en Matthias Vandille voor het regulariseren van een wijziging van eengezinswoning naar meergezinswoning (twee woongelegenheden).

Paul Schutyser, Sofie Schutyser, Wim Schutyser en Matthias Vandille hebben een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Hoornstraat 77, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie B, perceelnummer 660p6.

De deputatie heeft op 20 mei 2021 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing is van 2 juni 2021 tot en met 16 juli 2021 ter inzage

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

 • via het online omgevingsloket;
 • per aangetekende brief of via tegen ontvangstbewijs aan
  Raad voor Vergunningsbetwistingen
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 1 juni 2021. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)
- de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op dinsdag 01 juni 2021