naar top

Bekendmaking meldingsakte Sint-Pietersdijk 10

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van nv Casteleyn en zonen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. het tijdelijk exploiteren van een mobiele breker en de opslag van 5 ton mazout bij de breker.

Kort omschreven gaat het over het tijdelijk exploiteren van een mobiele breker en de opslag van 5 ton mazout bij de breker.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
2.2.2.h nieuw

mengpuin te breken van afgebroken gebouwen met mobiele breker

1000 ton

17.3.2.1.1.1.b nieuw

dubbelwandige mazouttank

5 ton

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Sint-Pietersdijk 10 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 5, sectie C, nrs. 139e, 140d, 140h en 141f.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 juni 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021093716' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 10 juni 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021