naar top

Bekendmaking meldingsakte Edward Steyaertstraat 14

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van Frank Decoster voor het plaatsen van een veranda aan de woning.

Kort omschreven gaat het over het het plaatsen van een veranda aan een woning.

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Edward Steyaertstraat 14 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 6, sectie A, nr. 638E.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 30 juni 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021103658' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 8 juli 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op maandag 05 juli 2021