naar top

Openbaar onderzoek - inventarisatie leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, meermaals gewijzigd

Het stadsbestuur van Damme brengt ter kennis van het publiek dat een uittreksel van de inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen gelegen op het grondgebied van Damme ter inzage ligt. Het uittreksel ligt vanaf 9 september 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving van de stad Damme op volgend adres: Administratief Centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A te 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak.
Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving.


Iedere derde kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.


Het bezwaarschrift dient gericht aan:
De Vlaamse Regering
Departement Omgeving – leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Gepubliceerd op vrijdag 03 september 2021

Openingsuren & contact

IVBO

adres
Pathoekeweg 418000 Brugge
Tel.
050 45 63 11
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina