naar top

Bekendmaking meldingsakte Stationsstraat 114

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding van Jean-Marie Van Wanseele voor de regularisatie van een raam in de zijgevel.

Kort omschreven gaat het over de regularisatie van een raam in de zijgevel.

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, Stationsstraat 114 in 8340 Damme, kadastraal bekend: afdeling 7, sectie C, nr. 826g.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 29 september 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021146930' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 7 oktober 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 07 oktober 2021