naar top

Bekendmaking meldingsakte hoek Koolkerkesteenweg en Leopoldsvaart-Noord

De omgevingsambtenaar heeft akte genomen van de melding van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3, nl. de exploitatie van een opslag van olie in de hydraulische aandrijfgroep van een machine.

Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een opslag van olie in de hydraulische aandrijfgroep van een machine.

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid
6.4.1° nieuw

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l: olie in de hydraulische aandrijfgroep van een machine

200 l

17.3.2.1.1.1°b) nieuw

opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02
gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton: olie in de hydraulische aandrijfgroep van een machine

0,2 ton

De gemelde handelingen worden uitgevoerd op volgend adres, hoek van de Koolkerkesteenweg en de Leopoldsvaart-Noord, kadastraal bekend: afdeling 3, sectie D, nrs. 136d, 137/2 en 137b.

De omgevingsambtenaar heeft op 11 oktober 2021 akte genomen van de melding.

Inzage

De meldingsakte ligt ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum in Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraakomgeving. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2021151567' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

Beroep instellen

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 14 oktober 2021. Deze dag is niet inbegrepen. 

Gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2021