naar top

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Hoekestraat 17A

De deputatie heeft op 4 november 2021 de omgevingsvergunning geweigerd aan bvba Constructieatelier Dirk Storme.

bvba Constructieatelier Dirk Storme heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag betreft het regulariseren en uitbreiden van een loods voor herstel van landbouwmachines, regulariseren en uitbreiden verharding, het uitbreiden van de infiltratievoorziening en het exploiteren van een inrichting voor herstel van landbouwmateriaal en -machines.

De aanvraag heeft als adres Hoekestraat 17A, kadastraal bekend: afdeling 3 sectie B nrs. 313B, 313C, 314T, 314P, 315K, 744A, 314S en 314R.

De deputatie heeft op 4 november 2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 26 november 2021 tot 8 januari 2022 ter inzage bij de dienst omgeving in het administratief centrum Moerkerke, Vissersstraat 2A, 8340 Damme. U kan het dossier komen inzien na afspraak. Contacteer ons hiervoor op www.damme.be/afspraak of 050 28 87 30. Tijdens bovenvermelde periode kan het dossier ook worden ingekeken in het omgevingsloket onder volgend projectnummer '2020056601' https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:
- per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 25 november 2021. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
- de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge)
- de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Gepubliceerd op donderdag 25 november 2021